Xoguetes de amor e morte

 Existen dous trazos fundamentais na poética de Carlos Casares que deben ser sempre considerados. O primeiro, que todo o que se relata ten, en xeral, un fondo autobiográfico. O segundo, que todo o que se conta procura, en primeiro termo, a satisfección do lector.

Deste xeito, tanto o fío diexético (espazo-temporal) como o fío isotópico (de temas e motivos repetidos) converxen na obtención do que podemos denominar un ton realista. Agás na breve fase que atravesa con Os escuros soños de Clío, en que procura facer unha síntese do Borges metafísico e do Cunqueiro máxico, o resto da súa obra obedece sempre a estas dúas premisas que, ao mesmo tempo, serven para singularizar a súa obra fronte ás outras principais poéticas do seu tempo e/ou xeración (C. Gonsar, M. X. Queizán, X. L. Méndez Ferrín), unha vez limitan e poñen freo, tanto ao seu voo especulativo e fabulístico, no ámbito da ficción, como ao afán experimental, no ámbito da dicción.

Existen dúas obras que, na miña opinión, resultan peza chave na construción deste peculiar universo e en que estas dúas premisas enunciadas resultan evidentes. A primeira, Xoguetes para un tempo prohibido en que, logo da primeira fase de presentación en sociedade e pagado o canon do experimentalismo obrigado no seu tempo, opta por unha especie de autobiografía, se non de si mesmo, si dos compoñentes da súa xeración. A segunda, O sol do verán, acaso a súa obra máis lograda e, tamén, máis cargada de substancia, unha especie de biografía da alma, mesmo alén da biografía do corpo, xa na súa fase de madurez espléndida e abeirado ao inicio da vellez.

Xoguetes para un tempo prohibido preséntasenos como un cruce entre dous subxéneros da novela que foran, pouco e pouco, converténdose en clásicos: a novela de educación (Erziehungsroman) e a novela de formación (Bildungsroman).

Se o heroe, na formulación clásica, sempre se representa como un ente concluído e invariable, xa que todas as súas calidades se presentan desde o inicio e, ao longo da novela, simplemente se comproban, podemos constatar que, no caso da novela de Casares, como é común na novela existencialista, o heroe é un ser intrascendente que adoece de trazos persoais superiores, agás a constante teima en reformular o fundamento da realidade e da súa existencia. Ben lonxe, por tanto, dun heroe estático a revelarnos unha experiencia do mundo que non xere coñecemento, que non contribúa ao seu propio crecemento interior, senón aqueloutra que sirva como campo de probas das certidumes do protagonista, como constatación do seus achados en relación coa certeza. Non se trata das aventuras dun heroe que é igual antes e despois do relato, senón, como é o caso, dun humano que acaba convertido nun ser enteiramente renovado e madurado, transformado, por mor da experiencias vividas e das decisións tomadas, nun home engrandecido, para ben e para mal, logo de gorentar a ruína das ilusións e un coñecemento máis fondo do mundo e da humanidade.

Podemos comprobar como en conxunto a novela está construída arredor de dous grandes ciclos, coincidentes en extensión en número de páxinas: infancia e adolescencia, o primeiro, e formación universitaria, o segundo. Ambos os dous ciclos dan forma a unha novela na que é salientable a mudanza paulatina dos personaxes, do tipo de acontecementos, da voz e da perspectiva do narrador con respecto aos feitos narrados.

Anxo Tarrío escribiu que n‘O sol do verán, novela que Casares deixou escrita na súa totalidade, aínda que inédita, antes de morrer, hai unha premonición da propia morte, sobre todo se nos atemos a varios detalles: que o protagonista, tamén Carlos de nome, naceu no mesmo ano que Carlos Casares, 1941; que partes do relato nos levan a Xinzo de Limia, onde Casares viviu moito tempo, ou a que o protagonista guía unha motocicleta Harley-Davidson como a que o propio Carlos Casares posuía.

Mais unha vez, como en Xoguetes para un tempo prohibido, Casares bota man dunha estratexia pseudo-biográfica. Nada é del. Mais todo ten moito del. Así, máis alá desta pseudobiografía, o que chama a atención é que se trata dunha novela sentimental coa que se funde unha novela de intriga, whodunit incluído, e, tamén unha novela de educación. Por non mencionarmos os elementos de traxedia clásica que tamén son salientables. Hai, ademais, moitos ecos da súa obra anterior, fundamentalmente da segunda parte de Xoguetes para un tempo prohibido. E un desenvolvemento moi sinxelo, aínda que moi eficaz, mesmo como unha brincadeira dentro do modelo de novela sentimental, do tema do amor cortés e do ideal cabaleiresco.

O amor e a morte, o significado da existencia, xunto con temas e motivos tomados da traxedia grega como a anagnórise, a hamartía ou erro do heroe tráxico aristotélico, devólvennos a un mundo no que as certezas son poucas e moi relativas e o autor empírico, situado no cimo dun poder cultural e político, sente reparos perante a súa propia posición e semella empregar a novela como o lugar onde expór as dúbidas da súa condición.

Como sempre acontece na literatura, un ser humano á procura da súa redención a través da escrita.

Carlos-Casraes-en-blanco-y-negro-400x380

 

 

 

 

Notas para a presentación de Un Banco Na Gran Vía de Manuel Vilanova, 2 de maio de 2017, Casa do Libro, Vigo

9788476807262

 1. A poesía de Manuel Vilanova, logo da publicación do que eu denominaría a tetraloxía vilanoviana, composta por E Direivos Eu do Mister das Cobras, de 1980, A lenda das Árbores de Prata, de 1985, A Esmeralda Branca, de 2006, e Un Banco na Gran Vía, de 2017, semella estar transida pola cobiza do infinitivo. Concepto que, dado volta, reflectivo no espello, poderíamos considerar como rexeitamento da finitude. A extensión colosal deste discurso, case sen parangón no marco das poéticas contemporáneas, unida á súa permanente calidade, convérteo nun femómeno a considerar.
 2. Este rexeitamento da finitude, que o é tamén do silencio, do nada, e, por tanto, da morte, descrita como “a saída” e “o billete de saída” (e un dos motivos recorrentes do libro: o medo) é unha aposta pola vida, pola creación, pola palabra, polo discurso. E a partir de aí podemos extender o xogo de analoxías. Ao fondo o eco da proposta hegeliana da arte como “presenza do infinito no finito”.
 3. Esta cobiza do infinito ter como marco enunciativo unha voz que percibe o infinito dentro de si a través de desmesura das linguaxes, desmesura que se deixa sentir nos infinitos signos do mundo, multiplicados polo devir, mais, sobre todo, na lingua verbal e as súas infinitas combinacións e sentidos. O mundo é unha desmesura e as nosas múltiples, incontables propostas de representalo tamén rematan por se converter en desmesura. Fronte ás tentativas das ciencias e das técnicas de mensurar o mundo, a poesía asoma como a proba tanxible da súa desmesura.
 4. Hai, por tanto, un infinito macro que se presenta a través do tempo inumerable e as diversas modulacións do devir e un infinito micro que se manifesta no sentido, na percepción interior do mundo e da linguaxe.
 5. O carácter colosal desta obra condúcenos de entrada a repensar a súa consideración como poemario. E obríganos a ter que resolver varios dilemas iniciais. Épica ou lírica. Narratividade ou non narratividade. Finitude e localidade ou infinitude e ilocalidade.
 6. De considerarmos a épica como un xénero narrativo no que se presentan feitos lendarios ou ficticios relativos a un heroe e ás loitas reais ou imaxinarias en que participou, a consideración de épica do eu adquiriría todo o seu sentido.
 7. Nun primeiro achegamento encontrámonos con algo que poderíamos denominar a épica do eu, no que unha voz surreal nun tempo de eternidade e nun espazo de fusión diexética preséntanos un mundo como un magma, un caos.
 8. Esta voz que emite o texto faino a través dunha alteración dos procedementos básicos de achegamento ao mundo: primeiro, a percepción sensible e, despois, o entendemento. Mais, sen por iso deixar de procurar e acadar un coñecemento final, non sempre presidido pola razón mais tamén pola intuición. Esta voz surreal, onírica, que se resiste a dar creto aos brillos do mundo, valora tamén as súas sombras, nun litixio entre o presente e a memoria. De maneira que a memoria, e o círculo de néboa que a rodea, ten unha intervención central dentro da re-presenta-ción do mundo. As cousas non son como parecen porque antes xa foron doutra maneira. Por tanto, a súa ontoloxía non radica no que semellan senón noutra cousa da que ten que dar conta a palabra poética. Vexamos algúns nós de desenvolvemento de tres fíos isotópicos ao longo do libro: a voz, o tempo, as palabras.

A voz

Unha voz revolta, que aínda se deita hoxe

Nos outeiros, contra as mareas incertas

E os cantís do porvir. (5)

 

Láiome, desde as entrañas da luz de neon

De todo o esnaquizado, o que dun ou doutro xeito

Foi e agora imos perder,

Os distintos estados ásperos do tecer,

O que non poderemos amar,

-tenra planta verdecida-

endexamais e para nunca. (6)

 

Penso escuramente (8)

 

A miña vella cabeza, sempre distraída nas clases de retórica,

A miña pouca mente posta sempre noutra cousa.

Non son quen de parar esta danza e esta festa

Nin de deixar de correr cada intre un vibrato na mañás

Translucidas de inverno. (14)

 

A ti, fillo nacido nas correntes do Miño,

Habitante dun banco da Gran Vía que te leva

Como un cabalo de mar. (20)

 

…Din que escribir doe,

E non é certo. Queima como brasa. (47)

 1. Dentro deste xogo de representación do mundo, os tempos teñen un peso moi importante. Os tempos como modalizacións do devir. O Chronos, O Aión, O Kairós. O tempo da Historia, a Eternidade, o momento epifánico. E a voz na que flúe o discurso alterna entre un e outro.

O tempo

Mentres o tempo, dilatada cadea

De tortura, anega escoado

E avanza con implacable tiranía, apresando

O pensamento entre as xeadas augas do inverno. (5)

 

Volverei chorando deste mal do tempo

Cando alguén me chame

Desde o bosque da chuvia. (15)

 

O tempo rematará por estragarme duramente

Na dirección dos cigarros sen sosegos. (7)

E, dentro deste xogo de representacións do mundo, a palabra:

Tanto poden medrar na aspereza do monte

Como podes recortalas e pegalas no teu caderno

Mentres ascenden aos dicionarios rodeadas de anxos

Ou levalas para o teu leito, unha vez curadas das feridas.

[…]

Non tes que tratalas a todas do mesmo xeito

Pois criáronse coa vaga lembranza do que foron

Non é preciso.

[…]

As palabras non representan, nada representan

Non gaña fuxitivas horas

Nin virtude, gloria,

Cetro ou espada,

E endexamais sentirás nada

A menos que teñas sufrido na representación

Simbólica das propias carnes

Aquilo que as palabras pretenden describir.

Digamos que nin sequera podes escribir

Hora

Ou universo impunemente.

Quizais en carne, amor e soños

Tu e mais eu somos hermáticos. (17-18)

Até chegarmos na páx. 97 ao que poderíamos considerar “a quebra da alianza entre a palabra e o mundo”:

Todos deberiamos morrer na casa,

Na cama onde tivemos o primeiro sono de crianza,

Para penetrar mellor na montaña,

E poder dicir, totalmente illados do pensamentos,

Ábrete Sésamo.

 

 1. Pasada a metade do libro, este voz surreal tórnase coñecida, ten historia, pertence a este tempo e ten un país. O ton surreal cédelle a súa presenza ao realismo e a épica do eu convértese en épica da actualidade.
 2. Aparece agora unha voz realista, que contempla o mundo desde a certeza da ollada e da percepción do tempo e do espazo.
 3. Isto ten que ver, ademais, coa conversión dos principais personaxes da novela implícita: o vagabundo Leliadoura e as súa amada Morgana, que deixan de ser artificios da ensoñación e da cultura para convertérense en trasuntos do poeta e a súa amada. (E os outros personaxes: Morsamor, O Vizconde de Vilanova, Máscara de Prata). A isto axuda, e moito, desde a primera parte do libro, o xogo de intercambio de epístolas entre as diversas almas do libro. Intercambio que logo se acrecenta na parte final.
 4. O Vigo difuso que aparece no inicio do libro, convértese entón, a partir da páx. 267 e do extraordinario poema “De Xeografía Escolar” nunha cidade real, que aposta por reducir a súa dimensión literaria para se facer tanxible, carnal.
 5. Hai, implícito, un xogo de analoxías que relaciona o espazo do eu co espazo da cidade e as xeografías ou cartografías do eu coas xeografías ou cartografías dun mundo circundante. O Eu como infinito e o seu espello no Mundo como infinito. Cobiza do infinito. Rexeitamento da finitude.